Novosti

Agrokor poziva dobavljače na davanje izjave o namjeri sudjelovanja u financiranju uz isporuku robe odnosno pružanje usluga u vrijednosti do najviše 50.000.000,00 EUR

Sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: „Zakon“) nad Agrokorom i njegovim povezanim i ovisnim društvima u Republici Hrvatskoj je dana 10. travnja 2017. godine otvoren postupak izvanredne uprave i to na osnovi rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj St-1138/17.

Dana 8. lipnja 2017. godine sklopljen je Ugovor o najstarijem (super-priority) kreditu do iznosa od EUR 1.060.000.000,00 između Agrokora kao korisnika kredita, određenih povezanih društava a kao jamaca i određenih institucija navedenih u ugovoru kao kreditodavatelja, te uz Madison Pacific Trust Limited kao agenta i agenta osiguranja (dalje u tekstu: „Krovni ugovor o financiranju“). Tim je ugovorom predviđena tranša kredita u iznosu od najviše 100.000.000,00 EUR od kojih će se 50% koristiti za refinanciranje starog duga, a 50% za potrebe tekućeg poslovanja, u kojoj kao kreditodavatelji mogu sudjelovati dobavljači Agrokora i/ili njegovih povezanih društava uz istovremenu isporuku robe / pružanje usluga.

Dobavljač“ u smislu ovog Poziva je osoba u pogledu koje su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

(1)       da prema Agrokoru i/ili povezanom društvu ima nepodmirenu tražbinu s osnove isporučene robe / pružene usluge koja je nastala prije donošenja rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave (dalje u tekstu „Tražbina“);

(2)       da je Tražbinu prijavio izvanrednom povjereniku sukladno odredbi članka 30. stavak 1. Zakona, te da za tu Tražbinu, po razumnoj prosudbi izvanrednog povjerenika, postoji vjerojatnost da će biti priznata u postupku izvanredne uprave;

(3)       da je spreman s Agrokorom i/ili povezanim društvom spreman sklopiti novi ugovor o isporuci robe / pružanju usluga, uz cijenu i ostale kupoprodajne uvjete koji su jednaki najpovoljnijim ponuđenim u posljednjih šest mjeseci (uključujući pri tome i sve komercijalne popuste);

(4)       da je ponuđena roba / usluge po količini, vrsti, kakvoći i drugim uobičajenim parametrima takva da, po diskrecijskoj ocjeni Agrokora i/ili povezanog društva Agrokora kojemu bi se roba trebala isporučiti ili usluga pružiti, omogućava nastavak poslovanja;

(5)       da je spreman pristupiti Krovnom ugovoru o financiranju i prihvatiti sva prava i sve obveze koje iz tog ugovora proizlaze.

POZIVAJU SE Dobavljači koji ispunjavaju sve gore navedene uvjete da najkasnije do 25.08.2017. godine u 17:00 sati daju Izjavu o namjeri sudjelovanja u financiranju Agrokora i/ili njegovih povezanih društava uz istovremenu isporuku robe / pružanje usluga (dalje u tekstu „Izjava“). Izjava se daje isključivo na priloženom obrascu.

Listu Dobavljača s kojima će se sklopiti ugovori o isporuci robe / pružanju usluga i kojima će se omogućiti pristupanje Krovnom ugovoru o financiranju sastavit će Agrokor po svojoj slobodnoj ocjeni. S tim u vezi, posebno se napominje svim Dobavljačima da, u slučaju da u prikupljenim Izjavama, ukupno iskazana namjera za sudjelovanje u financiranju bude veća od raspoloživog iznosa za potrebe tekućeg poslovanja (50.000.000,00 EUR) Agrokor zadržava pravo da napravi alokaciju udjela u financiranju tako da dodijeli manji ili nikakav udio u odnosu na iskazanu namjeru sudjelovanja svakog pojedinog davatelja Izjave. Prilikom utvrđivanja osnove za alokaciju, u obzir će se uzeti više čimbenika, uključujući kvalitetu i bonitet Dobavljača, te razinu i prirodu potražnje za robom / uslugama, zatim trenutak u kojemu je dana Izjava, pri čemu će biti u prednosti oni davatelji Izjave koji su prvi iskazali namjeru sudjelovanja u financiranju. U alokaciji, Agrokor nije dužan alocirati udjele u financiranju na razmjernoj osnovi sukladno prikupljenim Izjavama. Agrokor zadržava pravo da u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora o isporuci robe / pružanju usluga i pristupanja Dobavljača Krovnom ugovoru o financiranju, i bez navođenja razloga obustavi postupak. Nadalje, Agrokor zadržava pravo da zatvori listu Dobavljača odnosno završi postupak prikupljanja Izjava i prije predviđenog roka ako je po njegovoj razumnoj prosudbi prikupljen dovoljan broj Izjava.

Sukladno odredbama Krovnog ugovora o financiranju, Dobavljač koji je pristupio tom ugovoru, te  koji je sklopio i u potpunosti ispunio sve svoje obveze iz ugovora o isporuci robe / pružanju usluga, stječe tražbinu s prednosti namirenja iz članka 39. Zakona.

Davateljima Izjave koje je Agrokor uvrstio u listu Dobavljača i koji su davanjem Izjave preuzeli obvezu čuvanja povjerljivosti podataka, Agrokor će na razumno prikladan način omogućiti uvid u Krovni ugovor o financiranju.

Slijedom navedenoga, pozivamo Vas da razmotrite mogućnost sudjelovanja u opisanom financiranju i da nas o svom interesu obavijestite na način da popunite i potpišete svoju Izjavu obrazac koje se nalazi u prilogu ovog poziva. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Agrokor posebno napominje svim primateljima ovog poziva da se davanje Izjave još ne smatra sudjelovanjem u predloženom financiranju, da time Agrokor ne preuzima bilo kakvu obvezu da davatelju Izjave omogući sudjelovanje u tom financiranju.

Prije donošenja odluke o davanju Izjave temeljem ovog poziva, Agrokor poziva sve potencijalne sudionike da prouče podatke i objave na internetskoj stranici Agrokora (www.agrokor.hr), te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Agrokor i da tek temeljem toga donesu odluku o eventualnom davanju Izjave.

Obrascu izjave možete pristupiti ovdje.