Novosti

Ponuda za preuzimanje i prospekt za otkup dionica društva POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Ljubljana

PONUDA ZA PREUZIMANJE I PROSPEKT ZA OTKUP DIONICA DRUŠTVA POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Ljubljana

AGROKOR d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: „preuzimatelj“) temeljem odobrenja Agencije za trgovinu vrijednosnim papirima, broj 40201-6/2014-8, od 29.07.2014. godine, daje ponudu za preuzimanje za dionice društva POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: „ciljno društvo“). Ponudu za preuzimanje sukladno članku 23. Zakona o preuzimanju (NN RS, broj 79/06 s izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: „ZPre-1“) u ime i za račun preuzimatelja, daje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: „ALTA Invest d.d.“).

Ponuda za preuzimanje se odnosi na 3.765.361 običnih slobodno prenosivih dionica ciljnog društva s pravom glasa, koje predstavljaju jedan rod i vrstu, te su izdane u nematerijaliziranom obliku i registrirane u središnjem registru vrijednosnih papira kod KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: „KDD“), s oznakom MELR i ISIN brojem SI0031100082 (u daljnjem tekstu; „dionice ciljnog društva“ ili „dionice MELR“), umanjeno za 2.000.278 dionica ciljnog društva s oznakom MELR, kojih je imatelj preuzimatelj. Ponuda za preuzimanje se stoga odnosi na preostalih 1.765.083 dionica ciljnog društva s oznakom MELR, kojih preuzimatelj nije imatelj.

Preuzimatelj za dionice ciljnog društva, koje su predmet ponude za preuzimanje, nudi punu cijenu u gotovini. Cijena, koju nudi preuzimatelj za plaćanje pojedinačne dionice ciljnog društva, koja je predmet ponude za preuzimanje, iznosi 86,00 EUR.

Ponuda za preuzimanje ne sadrži prag uspješnosti odnosno ne predviđa najniži postotak svih dionica ciljnog društva koje bi morao steći preuzimatelj temeljem ponude za preuzimanje da bi ga ona obvezivala. To znači, da će se ponuda za preuzimanje smatrati uspješnom bez obzira na postotak svih dionica ciljnog društva koji će steći preuzimatelj temeljem ponude za preuzimanje.

Ponuda za preuzimanje važi od uključujući 31.07.2014. godine do uključujući 01.09.2014. godine do 12 sati, osim ako se važenje ponude za preuzimanje ne produži sukladno ZPre-1.

Ponuda za preuzimanje je sukladno ZPre-1 dana 31.07.2014. godine objavljena u listu Finance, ponuda za preuzimanje i prospekt su također objavljeni i na web stranici ALTA Invest d.d., www.alta.si (pod naslovom obavijesti za javnost) i preuzimatelja, www.agrokor.hr, te se mogu preuzeti u sjedištu ciljnog društva.

Preuzimatelj je ponudu za preuzimanje sukladno članku 33. ZPre-1 poslao ili uručio upravi ciljnog društva, Javnoj Agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, Ljubljanskoj borzi vrednosnih papirjev d.d., Ljubljana, KDD-u, svim društvima koje se bave posredovanjem na burzi, te predstavniku radnika ciljnog društva i preuzimatelja.   

Zagreb, 31.07.2014. godine

AGROKOR d.d.   

Prilozi:    Ponuda za preuzimanje i prospekt za otkup dionica društva POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Ljubljana

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE  POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Ljubljana

AGROKOR d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, Republika Hrvaška (v nadaljevanju: »prevzemnik«) na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev številka 40201-6/2014-8 z dne 29.07.2014 daje prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ciljna družba«). Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) v imenu in za račun prevzemnika, kot njegov pooblaščeni član, dalje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«).   

Prevzemna ponudba se nanaša na 3.765.361 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. vrsto in so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD«), z oznako MELR in ISIN kodo SI0031100082 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe« oz. »delnice MELR«), zmanjšano za 2.000.278 delnic ciljne družbe z oznako MELR, katerih imetnik je prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 1.765.083 delnic ciljne družbe z oznako MELR, katerih imetnik ni prevzemnik.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 86,00 EUR.

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi ga moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 31. 07. 2014 do vključno 01. 09. 2014 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Prevzemna ponudba je skladno z ZPre-1 dne 31. 07. 2014 objavljena v časniku Finance, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa tudi na spletni strani ALTA Invest d.d., www.alta.si (rubrika sporočila za javnost), na spletni strani prevzemnika (http://www.agrokor.hr/) ter je na razpolago na sedežu ciljne družbe.

Prevzemnik je prevzemni prospekt v skladu s 33. členom ZPre-1 poslal oz. izročil tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni Agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, KDD, vsem borznoposredniškim družbam ter predstavnikom delavcev oz. delavcem ciljne družbe in prevzemnika.

Zagreb, 31. 7. 2014

AGROKOR d.d.

Prilogi:    Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Ljubljana

 

Prevzemni_prospekt_za_Mercator.pdf