Novosti

Prijava tražbina - dodatne upute

POSLOVNI BROJ SPISA I SUDSKA PRISTOJBA

Sukladno članku 257. Stečajnog zakona uz prijavu tražbina izvanrednom povjereniku sa na obrascu 18 u dva primjerka dostavlja i slijedeće:

•    Podatke za identifikaciju vjerovnika
•    Podatke za identifikaciju dužnika
•    Pravna osnova tražbine, iznos tražbine u kunama
•    Naznaka o dokazu za postojanje tražbine
•    Naznaku o postojanju ovršne isprave
•    Naznaku o postojanju postupka pred sudom

Prijavi tražbine se u prijepisu prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje. 

S obzirom da je Obrazac br. 18. prvenstveno koncipiran za prijavu tražbina u stečajnim postupcima, na istom je predviđena rubrika "Poslovni broj spisa" u kojem možete upisati broj St-1138/2017. To je broj pod kojim je otvoren postupak izvanredne uprave koji se vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. Unošenje navedenog broja nije obveza, rubrika može ostati i prazna, tako da već poslane prijave tražbina koje nemaju upisani poslovni broj ne treba mijenjati. 

Postupak izvanredne uprave vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, pod poslovnim brojem St-1138/2017, stoga bi taj broj vjerovnici trebali upisivati u rubriku "Poslovni broj spisa". Unošenje navedenog broja nije obveza, rubrika može ostati i prazna, tako da već poslane prijave tražbina koje nemaju upisani poslovni broj ne treba mijenjati. 

Vezano za pristojbe, koje su prihod Državnog proračuna, prema Tar. br. 23. Zakona o sudskim pristojbama, za prijavu svake pojedine tražbine, vjerovnik plaća pristojbu u iznosu od 2% od vrijednosti potraživanja, ali ne više od 500,00 kuna, s tim da se kao pristojbena osnovica na prijave vjerovnika, uzima iznos tražbina kojeg prijavljuje vjerovnik. 

Instrukcije za plaćanje u tuzemstvu i inozemstvu:

https://sudovi.pravosudje.hr/tszag/index.php?linkID=23 

MJENICE

1. Svi imatelji mjenica na dan 9. 4. 2017. prijavljuju tražbinu po mjenici do 9.6.2017. 
2. Prilikom prijave tražbina i/ili  podnošenja po mjenici potrebno je dostaviti:

  • Ovjerenu fotokopiju mjenice s obje strane – posebno mora biti vidljiv serijski broj mjenice te redoslijed indosmana na poleđini mjenice
  • Dokumentaciju osnovnog temeljnog posla temeljem kojeg je izdana mjenica
  • Dokumentaciju posla temeljem kojeg je mjenica došla u posjed trenutnog imatelja mjenice (zadnji indosman)

3. Imatelji mjenice (remitenti na mjenici) ne smiju vraćati mjenice izdavatelju mjenice.

4. Regresni dužnici (solidarni dužnici/jamci stečajnog dužnika) koji još nisu platili za glavnog dužnika trebaju podnijeti zahtjev za osiguranje iznosa što će ga platiti za dužnika razmjerno iznosu koji bi im pripao kao stečajnim vjerovnicima prema članku 143. stavku 2. Stečajnog zakona, jer još nemaju tražbinu, no trebaju objasniti na koji način su oni postali regresni dužnici i potkrijepiti zahtjev pratećom dokumentacijom kojom se to dokazuje.

5. Regresni dužnici (solidarni dužnici/jamci stečajnog dužnika) koji su već izvršili isplatu (prije ili nakon otvaranja postupka izvanredne uprave) stekli su pravo regresa i svoju tražbinu mogu ostvarivati podnošenjem prijave, kao i svi drugi vjerovnici koristeći obrazac 18 u kojem trebaju navesti tko je bio imatelj mjenice i kako su je stekli.

6. U slučaju prijave tražbina mjenica u stranoj valuti primjenjivat će se prodajni tečaj Hrvatske narodne banke na dan otvaranja postupka izvanredne uprave, odnosno na dan 10. travnja 2017. godine.

Molimo da imate u vidu da gornje upute služe isključivo u informativne svrhe, i nisu namijenjeni, niti se u iste možete pouzdati kao u pravne savjete. Stoga Vas upućujemo da se konzultirate sa svojim pravnim savjetnicima radi ishođenja kvalificiranog pravnog savjeta kako biste ostvarili svoja prava u postupku izvanredne uprave. 

CESIJE

U slučaju da vjerovnik prije ili nakon otvaranja postupka izvanredne uprave ustupi svoju tražbinu, uz prijavu tražbine i prateću dokumentaciju nužno je dodatno priložiti i ugovor o ustupanju tražbine s ovjerenim potpisom ustupitelja od strane javnog bilježnika.